POGODBENE STRANKE

Če z Rumenim taxijem sklenete pogodbo, se bodo lahko vaši zaposleni ali člani vozili po nižji tarifi!

Pogoji za pogodbene stranke:
Pogoj je sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju. Ob sklenitvi pogodbe se dogovorimo, kakšen način in periodika plačevanja vam ustrezata, mi pa se zavežemo, da vam nudimo storitev pod dogovorjenimi pogoji.

Opozorilo:
Izračun minimalnega mesečnega povprečja za določitev pogodbenenega razreda (A ali B) se opravlja vsakih šest mesecev!

Kontakt:
Vlasta Hojan
Kebetova 40
1000 Ljubljana
041 258-292
vlasta.hojan@siol.net

Naše pogodbene stranke

 

PRIMER POGODBE
 

POGODBENI STRANKI:

RUMENI TAXI, Vlasta Hojan s.p., Kebetova 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Vlasta Hojan (v nadaljnjem besedilu: Rumeni taxi) ID za DDV: SI 50885910; Davčni zavezanci DA

in

Podjetje, zavod, inštitut ................., 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ...................
ID za DDV: SI.....
Davčni zavezanci DA

skleneta

POGODBO
o poslovnem sodelovanju

1.člen

Ta pogodba ureja medsebojno sodelovanje pogodbenih strank Rumeni taxi in podjetjem ........ na področju storitve taksi prevozov za prevoze zaposlenih in pogodbene sodelavce strank podjetja. Kontaktna telefonska številka za taksi je 041 731 831.

2.člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da ima Rumeni taksi za potrebe opravljanja taksi službe štiri vozila, z odzivnim časom od 5-15 minut in brezplačnim čakanjem do največ 5 minut. V primeru prednaročila mora biti to izvedeno vsaj uro pred določeno uro prevoza. V primeru izrednih vremenskih razmer ali drugih izrednih dogodkov (toča, vihar, močno sneženje...), ki vplivajo na promet, se odzivni čas razumljivo podaljša. Pogodbena tarifa ne velja za Novo leto od 31. 12. (od polnoči) do 2. 1. (do polnoči). V primeru, da je začetek vožnje iz Ljubljane in se vozilo ne vrne v Ljubljano, se taksimeter priključi že v Ljubljani.

3.člen

Prevoze se opravlja za zaposlene in pogodbene sodelavce. Po dogovoru z podjetjem.

4.člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se zaračunava cena prevoza po nižji, t.j. pogodbeni tarifi. Odvisno od mesečnega bruto prometa je to A razred (polletni povprečni mesečni promet od 100 do 400 evrov bruto) ali razred B (polletni povprečni mesečni promet nad 400 evrov). Predvidoma pa je to A razred. Obračune opravljenih storitev opravi Rumeni taxi vsakih petnajst ali trideset dni, z osemdnevnim rokom plačila. Na računu je tudi specifikacija voženj, datum in ime uporabnika.

5.člen

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 31. 8. 2008 dalje.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. V primeru zvišanja življenjskih stroškov, zvišanj cen goriv ali inflacije si pridržujemo pravico do sprememb cen.

6.člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe ali na podlagi te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v interesu trajnega sodelovanja, v skladu s poslovno etiko.

             RUMENI TAXI                                                           XXXX
             Vlasta Hojan                                                            Direktor: